Navigácia

O škole

Niečo z minulosti

 

 

Dejiny našej školy sa začali písať 1. októbra 1963. Predstavitelia mesta odovzdalivtedy symbolický kľúč od školy jej prvému riaditeľovi Štefanovi Minčičovi. Vyučovalo sa pod spoločným riaditeľstvom s gymnáziom (SVŠ). V tom istom roku bola odovzdaná vedľajšia budova školskej družiny a jedálne. Od roku 1964 riaditeľom školy bol menovaný Michal Maskalík. 1. septembra 1965 bola ZDŠ odčlenená od SVŠ. Novým riaditeľom školy sa stál Juraj Lipčák. V tomto školskom roku sa znova triedy 2. - 5. ročníka vyučovali poobede.Dvojsmenné vyučovanie trvalo do roku 1975. Od roku 1975 do r. 1981 riaditeľkou školy bola Helena Husárová. V máji 1977 sa škola stala organizátorkou celoštátneho seminára metodikou pracovného vyučovania. V školskom roku 1977/78 škola uzavrela družobnú zmluvu medzi žiakmi a učiteľmi so školami  - Veľký Byčkov a III.ZŠ Litoměřice. V školskom roku 1977/81 bola rekonštrukcia kotolne - výmena kotlov, namontované výbojkové osvetlenie v telocvični, zhotovený obklad v telocvični, montované neónové svetlá v triedach, zriadené futbalové ihrisko a oprava kúrenia v kuchyni. V školskom roku 1981/82 bola vybudovaná III.ZŠ  na Ulici 8. mája. Z budovy školy odišli všetci žiaci a učitelia 6. -9. ročníka. Z 1. - 4. ročníka len žiaci bývajúci na sídlisku UTRA - 4 triedy. V budove sa zostali učiť len žiaci 1. - 4. ročníka v 9 triedach. Prázdne priestory budovy používala SPŠO.

V rokoch 1981 - 1990 školu riadila A. Kvasková, nová riaditeľka školy. V školskom roku 1990/91 zmeny v štáte prinášajú aj zmeny vo vedení školy. Funkciu riaditeľa školy preberá M. Artim. V školskom roku 1990/91 bola po deviatich rokoch znovu otvorená plneorganizovaná ZŠ s 1. - 8. ročníkom. 10. januára 1991 sa začalo vykurovať napojením plynovej kotolne č.3. V školskom roku 1991/92 dochádza k zmenám vo vedení školy. Rada školy navrhla do funkcie riaditeľa školy PaedDr. J. Poperníka. Jeho volené obdobie trvalo do r. 1996. 26.augusta 1996 bola menované do funkcie riaditeľky školy PaedDr. Helena Lacová. Od 2. septembra 1997 bola na škole zriadená trieda, ktorej bol pridelený štatút športovej triedy so zameraním na futbal (chlapci) a volejbal (dievčatá). 1.septembra 1994 bola odovzdaná do prevádzky nová budova školskej jedálne. V školskom roku 1997/98 došlo k transformácii školstva na 9 ročnú dochádzku. 1. januára 1998 zriadil Okresný úrad vo Svidníku Základnú školu vo Svidníku, Komenského ul. ako právny subjekt. V rokoch 1998 - 2000 škole bol udelený Štatút športových tried s dotáciou pre vedúceho trénera a materiál pre kabinet. V rokoch 2000 - 2003 bol škole priznaný štatút 2. skupiny - čiastočne dotované športové triedy. 13. 2. 1998 sa otvorila tradícia rodičovských plesov, organizovaných ZRPŠ. V školskom roku 2000/2001 boli už mnohé triedy školy na poschodí a havarijnom stave . Na budove školy nad triedami vyrástla namiesto plochej strechy,  strecha sedlová a triedy sa postupne maľovali. Práce na rekonštrukcii strechy začali 26. 12. 2000 a skončili 28. 2. 2001. Realizovala sa rekonštrukcia telocvične, oplotenie areálu ihriska, rekonštrukcia strechy školskej jedálne.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník
  • 054 7881156

Fotogaléria